19

Închiriere apartament cu 3 camere Camil Ressu, metrou Grigorescu

Localizare: Camil Ressu nr. 70
450
Preț negociabil

14

Închiriere apartament cu 3 camere Dristor - Camil Ressu

Localizare: 8 minute metrou Dristor
420
Preț negociabil

18

Închiriere 3 camere cu parcare subterană Nicolae Grigorescu

Localizare: Aleea Eprubetei 15-17
450
Tranzacționat la
450

21

Închiriere apartament cu 3 camere Titan - Costin Georgian

Localizare: Intrarea Muncii
320
Tranzacționat la
320

15

Închiriere apartament cu 3 camere Titan - Circa 13

Localizare: Strada Ciucea
400
Tranzacționat la
400

26

Închiriere apartament 3 camere Calea Victoriei - Lipscani

Localizare: Calea Victoriei 12
500
Tranzacționat la
500

20

Închiriere apartament cu 3 camere și parcare Baba Novac

Localizare: Vizavi de Parcul IOR
450
Tranzacționat la
450

13

Închiriere apartament cu 3 camere Titan - 1 Decembrie 1918

Localizare: Strada Codrii Neamtului
320
Tranzacționat la
300

26

Închiriere apartament 3 camere Pantelimon, complet renovat

Localizare: Soseaua Pantelimon
350
Tranzacționat la
350

17

Închiriere apartament cu 3 camere Decebal - Alba Iulia

Localizare: Strada Theodor Sperantia
600
Preț negociabil
Tranzacționat la
600