16

Închiriere 2 camere, Auchan Titan - 1 Decembrie 1918

Localizare: 200 m Auchan Titan
300
Preț negociabil
Tranzacționat la
280

14

Închiriere apartament cu 2 camere, bloc nou, Splai - Mihai Bravu

Localizare: 10 minute metrou Mihai Bravu
450
Tranzacționat la
425

18

Închiriere apartament cu 2 camere, Lotrioara - Parc IOR

Localizare: 50 m Parc IOR
350
Preț negociabil
Tranzacționat la
330

15

Apartament 2 camere, centrală proprie, metrou Dristor

Localizare: 200 m metrou Dristor
290
Tranzacționat la
290

12

Închiriere apartament cu 2 camere Nicolae Grigorescu

Localizare: strada Marului
250
Preț negociabil
Tranzacționat la
250

14

Închiriere apartament cu 2 camere Titan - Diham

Localizare: Nicolae Grigorescu nr. 5
320
Tranzacționat la
320

21

Închiriere apartament cu 2 camere Palladium cu parcare în complex

Localizare: Drumul Gura Calitei
350
Tranzacționat la
350

16

Apartament cu două camere, mobilat, Schitului, Sector 3

Localizare: 10 minute metrou Nicolae Grigorescu
310
Tranzacționat la
310

11

Apartament 2 camere, centrală proprie, metrou Dristor

Localizare: 200 m metrou Dristor
320
Tranzacționat la
320

26

Închiriere apartament 2 camere Nicolae Grigorescu metrou

Localizare: Camil Ressu
380
Tranzacționat la
360